Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option for each sentence. ............. you be in Rome tonight? A. Will B. Might C. May D. Maybe

Choose the best option for each sentence.

    ............. you be in Rome tonight?
A. Will    

B. Might    

C. May    

D. Maybe
 

  1. Will    

  2. Might    

  3. May    

  4. Maybe

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. Will

Đáp án đúng: A. Will    

3

Câu hỏi tương tự

Find and correct the mistakes. We are go to play soccer next Sunday.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG