Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option for each sentence. Our new car is smaller, so it uses ............. petrol. A. more B. fewer C. less D. little

Choose the best option for each sentence.

Our new car is smaller, so it uses  .............  petrol.
A. more    

B. fewer    

C. less    

D. little
 

  1. more    

  2. fewer

  3. less    

  4. little

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. less

Đáp án đúng: C. less    

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs. My English class (start)................ at 7.15.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG