Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option for each sentence. Leave early so that you .............. miss the bus. A. didn’t B. shouldn’t C. won’t D. mustn’t

Choose the best option for each sentence.

Leave early so that you .............. miss the bus.
A. didn’t    

B. shouldn’t    

C. won’t    

D. mustn’t
 

  1. didn’t    

  2. shouldn’t    

  3. won’t    

  4. mustn’t

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. shouldn’t

Đáp án đúng: B. shouldn’t  

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Queen Elizabeth II lives at Buckingham ________.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG