Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option for each sentence. Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I .............. work very hard today. A. can B. should C. may D. would

Choose the best option for each sentence.

Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I .............. work very hard today.
A. can    

B. should    

C. may    

D. would
 

  1. can    

  2. should    

  3. may    

  4. would

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. should

Đáp án đúng: B. should  

10

Câu hỏi tương tự

Find which word does not belong to each group. A. town B. house C. city D. countryside

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG