Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best item among A, B, C or D to complete the sentences. I want to watch the cartoon ...............I turn on the TV. A. but B. so C. although D. because

Choose the best item among A, B, C or D to complete the sentences.

I want to watch the cartoon ...............I turn on the TV.
A. but    

B. so    

C. although    

D. because
 

  1. but    

  2. so    

  3. although    

  4. because

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. so

Đáp án đúng:B. so    

1

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with will or won't. ...................Nam and Ba meet at seven o’clock? - Yes, they ................. .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG