Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Your bike is 3 times .................. . A. as fastly as mine B. as fast as me C. as fast as mine D. faster than mine

Choose the best answer.

Your bike is 3 times ..................      .
 A. as fastly as mine    

B. as fast as me    

C. as fast as mine    

D. faster than mine
 

  1. as fastly as mine 

  2. as fast as me  

  3. as fast as mine  

  4. faster than mine

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. as fast as mine

Đáp án đúng: C. as fast as mine    

168

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. I don’t work so hard ............ my father. A. so B. as C. than D. more

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG