Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. ............... you play an instrument? A. Couldn’t B. Able to C. Can D. Could

Choose the best answer.    

  ...............  you play an instrument?
 A. Couldn’t    

B. Able to    

C. Can    

D. Could
 

  1. Couldn’t    

  2. Able to  

  3. Can    

  4. Could

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. Can

Đáp án đúng: C. Can  

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the words. I’m Vietnamese. What’s your ............................? => NATION

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG