Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. you hear the fireworks from your house last night? A. Can’t B. Could C. Can D. Will

Choose the best answer.
  you hear the fireworks from your house last night?
 A. Can’t    

B. Could    

C. Can    

D. Will
 

  1. Can’t    

  2. Could    

  3. Can    

  4. Will

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. Could

Đáp án đúng: B. Could    

2

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. Let’s go swimming. → What about ...............

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG