Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. ................ you have brought it to me at work? A. Couldn’t B. Could C. Cannot D. Will be able to

Choose the best answer.    

   ................ you have brought it to me at work?
  A. Couldn’t    

B. Could    

C. Cannot    

D. Will be able to
 

  1. Couldn’t    

  2. Could    

  3. Cannot    

  4. Will be able to

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. Cannot

Đáp án đúng: C. Cannot    

1

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. My house is behind the post office. → The post office .................

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG