Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Yesterday, my mother .......... me a robot toy as a birthday gift. A. give B. gave C. giving D. to give

Choose the best answer.    

Yesterday, my mother .......... me a robot toy as a birthday gift.
A. give    

B. gave    

C. giving    

D. to give
 

 

  1. give    

  2. gave    

  3. giving    

  4. to give

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. gave

Đáp án đúng: B. gave    

11

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. How ...................... kilos of rice do you want? A. many B. much C. often D. about

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG