Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Will he be free? - ................... A. No, he won’t B. No, he doesn’t C. No, he isn’t D. No, he will

Choose the best answer.

Will he be free? - ...................
    A. No, he won’t    

B. No, he doesn’t    

C. No, he isn’t    

D. No, he will
 

  1. No, he won’t  

  2. No, he doesn’t    

  3. No, he isn’t  

  4. No, he will

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. No, he isn’t

Đáp án đúng: C. No, he isn’t    

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to answer the following question: What phrase doesn’t belong in the following group?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG