Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. What ................... lovely living room! A. a B. an C. the D. -

Choose the best answer. 

What ................... lovely living room!
    A. a    

B. an    

C. the  

 D. -
 

  1. a    

  2. an

  3. the

  4. -

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. a

Đáp án đúng:     A. a    

4

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. ................... you have a test tomorrow morning? A. Will B. Do C. Are D. does

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG