Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. We will ................... our old friends next Sunday. A. to meet B. meet C. meeting D. meets

Choose the best answer.

We will ................... our old friends next Sunday.
 A. to meet    

B. meet    

C. meeting    

D. meets
 

  1. to meet    

  2. meet    

  3. meeting  

  4. meets

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. to meet

Đáp án đúng:  A. to meet  

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. She will have a party ................... her birthday. A. for B. on C. in D. to

13

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG