Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. We ........................ to our friend last night. A. spoke B. speak C. speaked D. spoken

Choose the best answer.

We ........................ to our friend last night.
 A. spoke    

B. speak    

C. speaked    

D. spoken
 

  1. spoke    

  2. speak    

  3. speaked    

  4. spoken

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. spoke

Đáp án đúng:  A. spoke  

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Where did she go yesterday? She________ swimming with her friends.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG