Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. ...................to him last week.

Choose the best answer.

 ...................to him last week.
 

  1. I spoke

  2. I've already spoken 

  3. I didn't spoke

  4. I speaked

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.I spoke

A. I spoke

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

14

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG