Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to fill in each blank. They............. for nearly 50 years. A. marry B. have been married C. married D. will marry

Choose the best answer to fill in each blank.

They............. for nearly 50 years.
 A. marry    

B. have been married

C. married    

D. will marry
 

  1. marry    

  2. have been married

  3. married    

  4. will marry
     

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. marry

Đáp án đúng:  A. marry    

2

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. My brother hasn’t seen his best friend for nearly five years. -> It’s ............

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG