Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to fill in each blank. It’s at least a month since ............Tom. A. I last seen B. I last see C. I have last seen D. I last saw

Choose the best answer to fill in each blank.

It’s at least a month since ............Tom.
A. I last seen    

B. I last see    

C. I have last seen    

D. I last saw
 

  1. I last seen    

  2. I last see

  3. I have last seen

  4. I last saw

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. I have last seen

Đáp án đúng: C. I have last seen 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: ______ to Paris before?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG