Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to complete the sentence. _____ sure that you follow the instructions carefully. A. Believe B. Try C. Do D. Make

Choose the best answer to complete the sentence.

_____ sure that you follow the instructions carefully.

A. Believe

B. Try

C. Do

D. Make

  1. Believe

  2. Try

  3. Do

  4. Make

V. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là D.Make - make sure that + mệnh đề: chắc chắn rằng "Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo hướng dẫn kĩ càng."

Đáp án là D.Make

- make sure that + mệnh đề: chắc chắn rằng
"Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo hướng dẫn kĩ càng."

24

Câu hỏi tương tự

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. She likes to meet and spend time with other people. She is very _____. A. unfriendly B. rude ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG