Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to complete each of the following sentences Thuy: "Thank you very much for helping the disadvantaged children here. Mrs. Angela: " ''......................."

Choose the best answer to complete each of the following sentences

Thuy: "Thank you very much for helping the disadvantaged children here. Mrs. Angela: "

''......................."

  1. It's our pleasure.

  2. Sorry, we don't know.

  3. What a pity!

  4. That's nice of you.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.It's our pleasure. Thuy: “Cảm ơn bà rất nhiều vì đã giúp đỡ những trẻ em khuyết tật ở đây.” Mrs.Angela: “.....................” A. Đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi B. Xin lỗi, chúng tôi không biết C. Thật đáng tiếc! D. Bạn thật tốt

A.It's our pleasure.

Thuy: “Cảm ơn bà rất nhiều vì đã giúp đỡ những trẻ em khuyết tật ở đây.”
Mrs.Angela: “.....................”
A. Đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi
B. Xin lỗi, chúng tôi không biết
C. Thật đáng tiếc!
D. Bạn thật tốt

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Safari is an organized trip to hunting or photograph wild a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG