Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to complete each of the following sentences Sometimes at weekends, my father helps my mom with ______meals.

Choose the best answer to complete each of the following sentences

Sometimes at weekends, my father helps my mom with ______meals.

  1. preparing

  2. making

  3. keeping

  4. arranging

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.preparing cách kết hợp từ Prepare meal: chuẩn bị bữa ăn Tạm dịch: Thỉnh thoảng vào cuối tuần, bố tôi giúp mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn.

A.preparing

cách kết hợp từ
Prepare meal: chuẩn bị bữa ăn
Tạm dịch: Thỉnh thoảng vào cuối tuần, bố tôi giúp mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in eachsentence that needs correcting. Having found guilty of racketeering, the mobster was sentenced to ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG