Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to complete each of the following sentences Some modern couples organize their marriage and work out the tasks and duties, which may gradually turn theirmarriage into a business or ________ relationship.

Choose the best answer to complete each of the following sentences

Some modern couples organize their marriage and work out the tasks and duties, which may gradually turn their marriage into a business or ________ relationship.

  1. contracting

  2. contractually

  3. contract

  4. contractual

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.contractual Trước danh từ relationship cần tính từ => chọn D Tạm dịch: Một vài cặp đôi hiện đại sắp xếp hôn nhân và thực hiện những nhiệm vụ, khiến cho cuộchôn nhân dần trở thành một mối kinh doanh hay một mối quan hệ sắp đặt.

D.contractual

Trước danh từ relationship cần tính từ => chọn D
Tạm dịch: Một vài cặp đôi hiện đại sắp xếp hôn nhân và thực hiện những nhiệm vụ, khiến cho cuộc hôn nhân dần trở thành một mối kinh doanh hay một mối quan hệ sắp đặt.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG