Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to complete each of the following sentences Smartphones, laptops and tablets are the modern devices .............have changed the way we learn.

Choose the best answer to complete each of the following sentences

Smartphones, laptops and tablets are the modern devices .............have changed the way we learn.

  1. that

  2. whose

  3. what

  4. X

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.that mệnh đề quan hệ That thay cho danh từ devices => chọn A Tạm dịch: Điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng là những thiết bị hiện đại đãthay đổi cách học của chúng ta.

A.that

mệnh đề quan hệ
That thay cho danh từ devices => chọn A
Tạm dịch: Điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng là những thiết bị hiện đại đã thay đổi cách học của chúng ta.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. AfterDavid _________ his homework, he went straight to bed.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG