Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to complete each of the following sentences Mangkhut is the most powerful storm ..................Asia this year.

Choose the best answer to complete each of the following sentences

Mangkhut is the most powerful storm ..................Asia this year.

  1. to hit

  2. which is hit

  3. hit

  4. hitting

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.hitting mệnh đề quan hệ rút gọn Tạm dịch: Mangkhut là cơn bão mạnh nhất đổ bộ châu Á trong năm nay. Mệnh đề chủ động => rút gọn bằng V-ing

D.hitting

mệnh đề quan hệ rút gọn
Tạm dịch: Mangkhut là cơn bão mạnh nhất đổ bộ châu Á trong năm nay.
Mệnh đề chủ động => rút gọn bằng V-ing

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Unfortunately, Tom’s illness turned out to be extremely _____ so he was kept in isolation.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG