Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to complete each of the following sentences. Last summer, we _______ to travel to Phu Quoc, which is considered the pearl island ofVietnam.

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

Last summer, we _______ to travel to Phu Quoc, which is considered the pearl island of Vietnam.

  1. don't mind

  2. suggested

  3. enjoyed

  4. decided

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.decided Don't mind: không phiền Suggest: gợi ý Enjoy:thích Decide: quyếtđịnh Tạm dịch: Hè năm ngoái chúng tôi quyết định đi Phú Quốc, nơi được coi là hòn đảo ngọc của ViệtNam.

D.decided

Don't mind: không phiền 
Suggest: gợi ý Enjoy: thích Decide: quyết định
Tạm dịch: Hè năm ngoái chúng tôi quyết định đi Phú Quốc, nơi được coi là hòn đảo ngọc của Việt Nam.

1

Câu hỏi tương tự

I’d love to play volleyball .......... I must complete my homework. A. since B. for C. and D. but

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG