Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to complete each of the following sentences It_____half of your plate should consist of vegetables and fruits.

Choose the best answer to complete each of the following sentences

It_____half of your plate should consist of vegetables and fruits.

  1. is suggesting that

  2. suggests to

  3. is suggested to

  4. is suggested that

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.is suggested that thức giả định Cấu trúc: It is suggested that + S + (should) V + O Tạm dịch: Một nửa đĩa của bạn được gợi ý là nên gồm rau quả.

D.is suggested that

thức giả định
Cấu trúc: It is suggested that + S + (should) V + O
Tạm dịch: Một nửa đĩa của bạn được gợi ý là nên gồm rau quả.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG