Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer to complete each of the following sentences I deeply regret_____to her so severely last night. She was badly hurt.

Choose the best answer to complete each of the following sentences

I deeply regret_____to her so severely last night. She was badly hurt.

  1. to speak

  2. being spoken

  3. having spoken

  4. to be speaking

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.having spoken regret + V-ing : hối tiếc đã làm gì=> loại A và D Loại B vì là thể bị động Tạm dịch: Tôi rất hối tiếc khi nói chuyện với cô ấy một cách rất gay gắt tối qua. Cô ấy hẳn đã tổnthương lắm.

C.having spoken

regret + V-ing : hối tiếc đã làm gì => loại A và D
Loại B vì là thể bị động
Tạm dịch: Tôi rất hối tiếc khi nói chuyện với cô ấy một cách rất gay gắt tối qua. Cô ấy hẳn đã tổn thương lắm.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG