Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. This film is .............. interesting than that film. A. most B. less C. as D. so

Choose the best answer.

This film is .............. interesting than that film.
A. most    

B. less    

C. as    

D. so
 

  1. most    

  2. less    

  3. as    

  4. so

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. less

Đáp án đúng:B. less    

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. My salary is.............his salary. A. high B. more high C. higher than D. more higher than

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG