Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. They offten play soccer in the............ A. school gate B. schoolyard C. schoolmate D. schoolwork

Choose the best answer.

They offten play soccer in the............

A. school gate

B. schoolyard

C. schoolmate

D. schoolwork

  1. school gate

  2. schoolyard

  3. schoolmate

  4. schoolwork

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. schoolyard

Đáp án đúng: B. schoolyard

6

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. do they work? - They work in a big hospital. A. Who B. When C. What D. Where

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG