Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. The teacher wants...............stay here after school. A. that you B. for you C. you to D. you

Choose the best answer.

The teacher wants ...............stay here after school.
    A. that you    

B. for you    

C. you to    

D. you
 

  1. that you    

  2. for you    

  3. you to    

  4. you

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. you to

Đáp án đúng: C. you to    

3

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the simple future. (David / be) at home this evening?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG