Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. The opposite of “weak” is ...................... . A. thin B. small C. strong D. heavy

Choose the best answer.

The opposite of “weak” is     ...................... .
 A. thin    

B. small    

C. strong    

D. heavy
 

  1. thin    

  2. small    

  3. strong    

  4. heavy

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. strong

Đáp án đúng: C. strong    

1

Câu hỏi tương tự

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. bottle B. job C. movie D. chocolate

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG