Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. The meeting ........................ 5 minutes ago. A. finished B. finish C. did not finish D. did finish

Choose the best answer.

    The meeting ........................ 5 minutes ago.
A. finished    

B. finish    

C. did not finish    

D. did finish
 

  1. finished    

  2. finish    

  3. did not finish    

  4. did finish
     

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. finished

Đáp án đúng: A. finished  

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word that has the underlined part different from others.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG