Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. The man ........................ the door and ........................ pieces of paper. A. open/ thrown B. opened/ threw C. opened/ thrown D. open/ throw

Choose the best answer.

The man ........................ the door and ........................ pieces of paper.
A. open/ thrown    

B. opened/ threw
C. opened/ thrown    

D. open/ throw
 

  1. open/ thrown    

  2. opened/ threw

  3. opened/ thrown    

  4. open/ throw

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. opened/ threw

Đáp án đúng: B. opened/ threw

1

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with the correct form of the verbs in the box. start have take eat stop return buy meet travel move tell ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG