Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. The enemy ........................ by night. A. attack B. attacks C. attacked D. did attack

Choose the best answer.

The enemy ........................ by night.
A. attack    

B. attacks    

C. attacked    

D. did attack
 

  1. attack    

  2. attacks    

  3. attacked    

  4. did attack

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. attacked

Đáp án đúng: C. attacked    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: ………..higher to block that ball.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG