Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Some people can speak many .................. . A. countries B. nationalities C. languages D. speeches

Choose the best answer.

Some people can speak many .................. .
A. countries    

B. nationalities    

C. languages    

D. speeches
 

  1. countries    

  2. nationalities    

  3. languages    

  4. speeches

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. languages

Đáp án đúng: C. languages  

12

Câu hỏi tương tự

Using “can”, “can’t” or “couldn’t” to complete the sentences. We ..................... (go) on the trip because we ..................... (afford) it. It was too expensive.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG