Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. She is the ...................... of all the girls in my class. A. pretty B. prettiest C. prettier D. more prettier

Choose the best answer.
She is the ...................... of all the girls in my class.
A. pretty    

B. prettiest    

C. prettier    

D. more prettier
 

  1. pretty    

  2. prettiest    

  3. prettier    

  4. more prettier

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. prettiest

Đáp án đúng: B. prettiest 

8

Câu hỏi tương tự

Which option is the use o f “will be able to + V(base form)” ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG