Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Sam is the.....................student in my class. A. tall B. most tall C. taller D. tallest

Choose the best answer.

Sam is the.....................student in my class.
A. tall    

B. most tall    

C. taller    

D. tallest
 

  1. tall    

  2. most tall    

  3. taller    

  4. tallest   

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. tallest

Đáp án đúng: D. tallest

5

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Sarah is ............ at Chemistry than Susan. A. good B. well C. better D. best

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG