Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. ............... play professionally tennis, you must be extremely fit. A. To be able to B. Couldn’t C. can D. Will you be able

Choose the best answer.    

   ...............  play professionally tennis, you must be extremely fit.
A. To be able to    

B. Couldn’t    

C. can    

D. Will you be able
 

  1. To be able to    

    ​​​​​​​

  2. Couldn’t    

  3. can    

  4. Will you be able
     

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. To be able to

Đáp án đúng: A. To be able to

1

Câu hỏi tương tự

Which option is the use o f “will be able to + V(base form)” ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG