Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. People are .................. many forests because they need more land. A. destroying B. producing C. growing D. polluting

Choose the best answer.

People are .................. many forests because they need more land.
A. destroying    

B. producing    

C. growing  

 D. polluting
 

 

  1. destroying    

  2. producing    

  3. growing  

  4. polluting

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. destroying

Đáp án đúng: A. destroying    

3

Câu hỏi tương tự

Arrange the given words to make the correct sentences. always / by / John / goes to / car / school.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG