Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. On Sunday, Nam his parents in the field as usual. A. helps B. help C. is helping D. helping

Choose the best answer.

On Sunday, Nam                     his parents in the field as usual.

A. helps                      

B. help                       

C. is helping              

D. helping

  1. helps                      

  2. help                       

  3. is helping       

  4. helping

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. helps

Đáp án đúng: A. helps 

3

Câu hỏi tương tự

Fill in each blank with a suitable verb. What color those bikes?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG