Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. No one in this class is...............Jimmy. A. so tall as B. tall than C. the tallest D. more tall than

Choose the best answer.

No one in this class is...............Jimmy.
A. so tall as    

B. tall than    

C. the tallest    

D. more tall than
 

  1. so tall as  

  2. tall than  

  3. the tallest  

  4. more tall than

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. so tall as

Đáp án đúng: A. so tall as    

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. He learns English..............than we do. A. badly B. badlier C. more badly D. worse

30

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG