Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. No one in my class is............ beautiful.............her. A. as /as B. more / as C. as / than D. the / more

Choose the best answer.

No one in my class is............ beautiful.............her.
A. as /as    

B. more / as    

C. as / than    

D. the / more
 

  1. as /as

  2. more / as 

  3. as / than  

  4. the / more

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. as /as

Đáp án đúng:A. as /as    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Peter usually drives ............ Mary. A. more fast B. fast than C. faster than D. B & C are correct.

38

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG