Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. My brother and I often go fishing in ...................... free time. A. your B. my C. our D. their

Choose the best answer.

My brother and I often go fishing in ...................... free time.
  A. your    

B. my    

C. our    

D. their
 

  1. your    

  2. my    

  3. our    

  4. their

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. our

Đáp án đúng: C. our    

5

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. There are ...................... fingers in one hand. A. two B. five C. ten D. one

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG