Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. My best friend is kind and . He often makes me laugh. A. funny B. nice C. shy D. boring

Choose the best answer.

My best friend is kind and                  . He often makes me laugh.

A. funny         

B. nice

C. shy 

D. boring

  1. funny         

  2. nice

  3. shy 

  4. boring

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. funny

Đáp án đúng: A. funny  

4

Câu hỏi tương tự

Choose the right words to fill the blanks. Her date of birth is November fourth. (at/ on/ in/ of)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG