Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Mai is the phone, chatting friends. A. on - to B. on - on C. to - with D. to - to

Choose the best answer.

Mai is               the phone, chatting                 friends.

 A. on - to                    

B. on - on                   

C. to - with                 

D. to - to

  1. on - to      

  2. on - on 

  3. to - with 

  4. to - to

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. on - to

Đáp án đúng:  A. on - to   

2

Câu hỏi tương tự

Fill in each blank with a suitable verb. - Mai’s hair long or short? - It short.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG