Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Linda has hair and big eyes. A. blonde - small B. a black - blue C. blonde - blue D. black - long

Choose the best answer.

Linda has                     hair and big                 eyes.

A. blonde - small                                            

B. a black - blue

C. blonde - blue                                             

D. black - long

  1. blonde - small

  2. a black - blue

  3. blonde - blue

  4. black - long

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C. blonde - blue

Đáp án đúng: C. blonde - blue         

3

Câu hỏi tương tự

Write the correct sentences using the cue words. They/ like/ beer or wine?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG