Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. Is this her ......................? A. erasers B. books C. an eraser D. eraser

Choose the best answer.

Is this her ......................?
A. erasers    

B. books    

C. an eraser    

D. eraser
 

 

  1. erasers    

  2. books    

  3. an eraser    

  4. eraser

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:D. eraser

Đáp án đúng: D. eraser

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. I ...........never seem to get the temperature right A. can’t B. to be able to C. can D. could

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG