Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. is Phong ? - He’s in the living room. A. When B. Where C. Who D. What

Choose the best answer.

                         is Phong ? - He’s in the living room.

A. When

B. Where

C. Who

D. What

 

  1. When

  2. Where

  3. Who

  4. What

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. Where

Đáp án đúng: B. Where

2

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences with There is or There are. ................... a sofa in the living room.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG