Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C hoose the best answer: If someone ........... you a helicopter, what would you do with it?

Choose the best answer:

If someone  ...........  you a helicopter, what would you do with it?

  1. had given

  2. gives

  3. gave

  4. had given

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C. g a ve Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + S + V.ed/ were + O, S + would + V.inf Dịch: Nếu ai đó cho bạn trực thăng, bạn sẽ làm gì với nó?

Đáp án đúng: C. gave

Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + S + V.ed/ were + O, S + would + V.inf Dịch: Nếu ai đó cho bạn trực thăng, bạn sẽ làm gì với nó?

1

Câu hỏi tương tự

Rewrite the following sentences, using suggestion in brackets. We weren’t invited to the party until Tom suggested. It was.........................

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG