Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. I ........................ what teacher ........................ in the last lesson. A. didn’t understand/ said B. didn’t understood/ said C. understand/ say D. understood/ say

Choose the best answer.

I ........................ what teacher ........................ in the last lesson.
A. didn’t understand/ said    

B. didn’t understood/ said
 C. understand/ say    

D. understood/ say
 

  1. didn’t understand/ said  

  2. didn’t understood/ said

  3. understand/ say  

  4. understood/ say

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. didn’t understand/ said

Đáp án đúng: A. didn’t understand/ said    

3

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the past tense. put ->...........​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG