Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. I’m afraid I ................. attend the meeting, I’m on business in Japan. A. will be able to B. won’t be able to C. can D. would

Choose the best answer.    

I’m afraid I  ................. attend the meeting, I’m on business in Japan.
  A. will be able to    

B. won’t be able to    

C. can    

D. would
 

 

  1. will be able to    

  2. won’t be able to    

  3. can    

  4. would

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. won’t be able to

Đáp án đúng: B. won’t be able to  

5

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Don’t be late ...................... your school. A. on B. at C. to D. for

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG